គេនោះជាស្រីកាប់ដាវ Lyrics

តន់ ចន្ទសីម៉ា

I.ឆ្ងល់បងដូចចង់ Error តើត្រូវអំពើគេធ្វើមែនទេ? មេរោគវាយលុកចូលបំផ្លាញក្តីស្នេហ៍ សង្ស័យនៅក្បែរម្នាក់នោះច្រើនហើយ

II.ប្រើពាក្យដូចមិនសូវសម កំហុសឡូកឡំដូចមានរឿងអ្វី ប្រៀវៗមិនសូវយល់ន័យ ប្រើភាសាអីស្តាប់មិនចូលទេ

R.គេនោះជាស្រីកាប់ដាវ ស្នេហ៍បងមួយប្រាវ ចិត្តគេឆេវឆាវកង់សាគួរច្រើនណាស់ បងយល់ខុសស្រឡះ កុំគិតគេស្មោះ ជាមួយបងឡើយណា

III.មួយម៉ាត់ណាក៏ថាគេល្អ ចង់លើសជាតិស្ករជំនួសគេនោះ ពេលឮបងវាចាឃើញបងជាប់ក្រឡា ហើយចង់បែកអូនណា អូនជូនតាមបំណង

Sing again II, R, III.