ថ្ងៃណាក៏សៅគ្រី Lyrics

រស់ សេរីសុទ្ធា

I- នែ៎!ទៅណាទៀតហើយ ប្តីអើយប្តីអើយទៅណា ងូតទឹកសឹតសក់សង្ហា អីពាក់អាវផ្កា ហ៊ឺហាម្លេះប្តី មើលឫកដូចជាអាយុម្ភៃ ថ្ងៃណាក៏សៅរ៍ៗដែរប្តី សៅរ៍អីសៅរ៍គ្រី មិនសាមមឺឌីសោះ។

II- នែ៎!ស្រណោះអូនផង បានបងបីដណ្តប់ឆ្នាំហើយ ម្ហូបផ្ទះបងមិនដែលពាល់ឡើយ ឱណាប្តីអើយ ភ្លេចហើយឆ្នាំងចាស់ ដឹងទេប្តីថ្លៃជាងមាស ដឹងទេប្តីថ្លៃជាងមាស បើប្តីនៅផ្ទះ មាសមួយគីឡូមិនដូរូទេ ៕

R (ច្រៀង I+II ឡើងវិញ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *